OhneTitel IV

OhneTitel IV

Terracotta, 2008
5 x 20 x 20 cm